Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và cam – Baì tập sinh học 11

Đang tải...

Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, Cvà cam

 

1. Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Can vin là :

A. Khử APG thành A/PG —> cố định CO2 —> tái sinh RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP).

B. Cố định CO2—> tái sinh RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP) —» khử APG thành A/PG.

C. Khử APG thành A/PG —> tái sinh RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP) —> cố định CO2.

D. Cố định CO2 —> khử APG thành A/PG —> tái sinh RiDP (ribulôzơ — 1,5 — điP)

—» cô định CO2.

2. Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng

A. đã được diệp lục hấp thụ thành -năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.

B. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP

và NADPH.

C. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong NADPH.

D. thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.

3. Sản phâm của pha sáng gôm :

A. ATP, NADPH và O2.

B. ATP, NADPH và CO2.

C. ATP , NADPH+và O2.

D. ATP NADPH.

4. Nhóm thực vật C3 được phân bố

A. hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất.

B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

C. ở vùng nhiệt đới.

D. ở vùng sa mạc.

5. Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp ?

A. Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.

B. Quá trình khử CO2.

C. Quá trình quang phân li nước.

D. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thích).

6. Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở

A. màng ngoài.          B. màng trong.           C. chất nền (strôma).          D. tilacôit.

7. Thực vật C4 được phân bố

A. Rộng rãi trên Trái Đất, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

B. Ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

C. Ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

D. Ở vùng sạ mạc.

8. Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là

A. lúa, khoai, sắn, đậu.

B. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

D. rau dền, kê, các loại rau.

9. Những cây thuộc nhóm thực vật C3 là

A. rau dền, kê, các loại rau.

B. mía, ngô, cỏ lồng vực,cỏ gấu.

C. dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

D. lúa, khoai, sắn, đậu.

10. Pha sáng diễn ra trong lục lạp tại

A. chất nền.           B. màng trong.             C. màng ngoài.               D. tilacôit.

11. về bản chất, pha sáng của quang hợp là

A. quang phân li nước để sử dụng H+ CO2 và êlectron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

B. quang phân li nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

C. quang phân li nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

D. khử nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyến.

12. Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 ở những điểm nào ?

A. Cường độ quang họp cao hơn, điểm bão hoà ánh sáng thấp hơn, điếm bù CO2 thấp hơn.

B. Cường độ quang họp cao hon, điểm bão hoà ánh sáng cao hơn, điếm bù CO2 thấp hơn.

C. Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn.

D. Cả B và c.

13. Chất được tách ra khỏi chu trình Can vin để khởi đầu cho tổng họp glucôzơ là

A. APG (axit phôtphoglixêric).                    B. RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP).

C. A/PG (alđêhit phôtphoglixêric).            D. AM (axit malic).

14. Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4

A. APG (axit phôtphoglixêric).

B. A/PG (alđêhit phôtphoglixêric).

C. AM (axit malic).

D. một chất hữu cơ có 4 cacbon trong phân tử (axit ôxalô axẽtic – AOA).

15. Chu trình C3 diễn ra thuận lợi trong những điều kiện cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2

A. bình thường, nồng độ CO2 cao.

B. và nồng độ CO2 bình thường,

C. O2 cao.

D. và nồng độ CO2 thấp.

16. Sản phẩm quang họp đầu tiên của chu trình Can vin là

A. RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP).

B. A/PG (alđêhit phôtphoglixêric).

C. AM (axit malic).

D. APG (axit phôtphoglixêric).

17. Ở thực vật CAM, khí khổng

A. đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.

B. chỉ mở ra khi hoàng hôn.

C. chỉ đóng vào giữa trưa.

D. đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

18. Ở thực vật C4, giai đoạn đâu cô định CO2

A. và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch.

B. và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

C. diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch ; còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong té bào mô giậu.

D. diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu ; còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch.

19. Những đặc điểm nào dưới đây đúng với thực vật CAM ?

(1) Gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn và các

loài cây trồng như dứa, thanh long,…

(2) Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, ‘ rau dền, ngô, cao lương, kê,…

(3) Chu trình cố định co? tạm thời (con đường C4) và tái cố định CO2 theo chu trình Can vin. Cả hai chu. trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

(4) Chu trình C(cố định CO2) diễn ra vào ban đêm, lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra vào ban ngày.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1) và (3).               B. (1) và (4).               C. (2) và (3).                 D. (2) và (4).

20. Dưới đây là bảng phân biệt hai pha của quá trình quang hợp nhưng có hai vị trí bị nhầm lẫn. Em hãy xác định đó là hai vị trí nào ?

Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và cam

Phương án trả lời đúng là :

A. 4 va 5.                B. 3 và 7.                   C. 2 và 6.                 D. 5 và 8.

21. Trong các nhận định sau :

(1) Cần ít phôton ánh sáng để cố định 1 phân tử gam CO2.

(2) Xảy ra ở nồng độ CO2 thấp hơn so với thực vật C3.

(3) Sử dụng nước một cách tinh tế hơn thực vật C3.

(4) Đòi hỏi ít chất dinh dưỡng hơn so với thực vật C3.

(5) Sử dụng ít ATP hơn trong pha tối so với thực vật C3.

Có bao nhiêu nhận định đúng về lợi thế của thực vật C4 ?

A. 2.                       B.3.                      C. 1.                    D. 4.

22. Hình dưới đây mô tả quá trình nào ? Hãy điền chú thích tương ứng với các số trên hình.

Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và cam

Phương án trả lời đúng là :

A. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1 – Pha sáng ; 2 – Pha tối; 3 – CO2 ; 4 – C6H12O6

B. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của • quang hợp. 1 – Pha sáng ; 2 – Pha tối ; 3 – O2 ; 4 – C6H12O6.

C. Quá trình quang họp của thực vật CAM. 1 – Pha sáng ; 2 – Pha tối; 3 – ATP ; 4-C6H12O6.

D. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1 – Pha sáng ; 2 – Pha tối; 3 – ATP ; 4 – C6H12O6.

23. Người ta tiến hành thí nghiệm trồng hai cây A và B (thuộc hai loài khác nhau) trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ trong nhà kính thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi.

Những điều nào sau đây nói lên được mục đích của thí nghiệm và giải thích đúng mục đích đó ?

(1) Mục đích của thí nghiệm là nhằm phân biệt cây C3 và cây C4.

(2) Khi nhiệt độ và cường độ ánh sáng tăng làm cho cây C3 phải đóng khí khổng để chống mất nước nên xảy ra hô hấp sáng làm giảm cường độ quang hợp (cây A).

(3) Mục đích của thí-nghiệm có thể nhằm xác định khả năng chịu nhiệt của hai cây A và B.

(4) Cây C4 (cây B) chịu được điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao nên không xảy ra hô hấp sáng. Vì thế, cường độ quang hợp của nó không bị giảm.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (2) và (3).

B. (1), (2) và (4).

C. (2), (3) và (4).

D. (1), (3) và (4).

⇒ Xem đáp án Bài 9 tại đây

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận