Bài 8 Quang hợp ở thực vật – Bài tập sinh học 11

Đang tải...

Bài 8 Quang hợp ở thực vật

 

1. Lá cây có màu xanh lục vì

A. diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

B. diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

C. nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

D. các tia sáng màu lục không được diệp lụổ hấp thụ.

2. Các tilacôit không chứa

A. các sắc tố.

B. các trung tâm phản ứng.

C. các chất chuyền êlectron.

D. enzim cacbôxi hoá.

3. Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hoá năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang họp là

A. diệp lục a.

B. diệp lục b.

C. diệp lục a, b.

D. diệp lục a, b và carôtenôit.

4. Trong các phát biểu sau :

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.

(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

(4) Điều hoà trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

(5) Điều hoà không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

A. 2.                  B. 3.                  C. 4.                        D. 5.

5. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

A. Tích luỹ năng lượng.

B. Tạo chất hữu cơ.

C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.

D. Điều hoà không khí.

6. Hãy chú thích cho hình bên :

Phương án chú thích đúng lạ :

A. 1 – Màng ngoài ; 2- Màrig trong ; 3 – Chất nền ; 4 – Tilacôit; 5 – Grana.

B. 1 – Màng ngoài ; 2- Màng trong ; 3 – Tilacôit; 4 – Chất nền ; 5 – Grana.

C. 1 – Màng ngoài ; 2- Màng trong ; 3 – Chất nền ; 4 – Grana ; 5 – Tilacôit.

D. 1 – Màng ngoài ; 2- Màng trong ; 3 – Grana ; 4 – Tilacôit; 5 – Chất nền.

⇒ Xen đáp án Bài 8 tại đây

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận