Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm

BÀI 1 (SGK, trang 17)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R_{1}  = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R_{2}

 Lời giải:

a) Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện AB: U_{ab}  6

Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch: I = 0,5A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch điện là:

b) Cách 1 :

R_{1} mắc nối tiếp với R_{2} nên :

R_{td} = R_{1} + R_{2}

=> R_{2}  = R_{td} R_{1} = 12 – 5 = 7 (Ω)

Cách 2:

U_{1} = I.R_{1} = 0,5.5 = 2,5 (V)

U_{2} = U - U_{1} = 6 – 2,5 = 3,5 (V)

BÀI 2 (SGK, trang 17)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R= 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2

 Lời giải:

a) Ampe kế A_{1} đo cuờng độ dòng điện chạy qua điện trở R_{1} I_{1} = 1,2A.

=> U_{1} = I.R_{1} = 1,2.10 = 12 (V)

R_{1} mắc song song với R_{2} nên:

U_{ab} = U_{1} = U_{2} = 12V.

b) Cách 1:

Ampe kế A đo cườrig độ dòng điện chạy trong mạch: I = 1,8A.

=> I_{2} = I - I_{1} = 1,8 – 1,2 = 0,6 (A)

Cách 2:

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

R_{1} mắc song song với R_{2} nên:

BÀI 3 (SGK, trang 18)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

 Lời giải:

a) R_{2} mắc song song với R_{3} nên:

R_{1} mắc nối tiếp với R_{MB} nên :

R_{AB} R_{1} + R_{MB} = 15 + 15 = 30 (Ω)

b) Cách 1 :

Ta có:

R_{1} mắc ở mạch chính nên I_{1} = I = 0,4A.

R_{2} // R_{3}  nên U_{2}  = U_{3}  = U_{MB} = I.R_{MB} = 0,4.15 = 6 (V)

Cách 2:

R_{1} mắc nối tiếp với R_{MB} nên:

Mặt khác: U = U_{1} + U_{MB}

Nên:

Xem thêm BÀI 7. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN – Giải bài tập SGK Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận