Bài 5 Xét Tận Cùng Của Số – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Biết cách xét tận cùng của số sẽ giúp cho các bạn giải được nhiều bài toán một cách thuận tiện và nhanh nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những quy tắc xét tận cùng của số cùng các bài tập thực hành giúp các bạn học tốt Toán 4.

BÀI 5. XÉT TẬN CÙNG CỦA SỐ

Bài học:     

Số chẵn + Số chẵn = Số chẵn

Số lẻ + Số lẻ = Số chẵn

Số lẻ + Số chẵn = Số lẻ

Tổng tất cả các số chẵn là số chẵn

Tổng tất cả các số lẻ:

Là số chẵn khi số số hạng là số chẵn

Là số lẻ khi số số hạng là số lẻ

Số chẵn × Số chẵn = Số chẵn

Số lẻ × Số lẻ = Số lẻ

Số lẻ × Số chẵn = Số chẵn

Tích các số chẵn là số chẵn

Tích các số lẻ là số lẻ

Trong tích chỉ cần 1 thừa số chẵn tích cũng là số chẵn

Số chẵn × 5 = Số có chữ số 0 tận cùng

Số lẻ × 5 = Số có chữ số 5 tận cùng

Tích 2 số tự nhiên liên tiếp tận cùng = các chữ số 0, 2, 6.

Tích 3 số tự nhiên liên tiếp tận cùng = các chữ số 0, 4, 6.

Tích của 1 số tự nhiên × chính nó tận cùng bằng các chữ số 0, 1, 4, 5, 6, 9.

Bài tập:

1. Tổng của 2005 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2005 là số lẻ hay số chẵn.

2. Tổng của 2000 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2000 là số lẻ hay số chẵn.

3. Tích của 2 số tự nhiên liên tiếp là số lẻ hay số chẵn.

4. Tích sau tận cùng bằng mấy chữ số 0

1 × 2 × 3 × 4 × 5 × … ×18 × 19 × 20

5. An và Bình đếm số sách gửi tặng các bạn miền Trung. An đếm mỗi chồng 8 quyển thừa 6 quyển. Cũng số sách đó Bình đếm mỗi chồng 6 quyển thiếu 3 quyển. Hãy chứng tỏ trong hai bạn ít nhất có một bạn đếm sai.

6. Không làm tính hãy xét xem các kết quả sau đúng hay sai:

a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 98 + 100 = 5009

b) 11 + 13 + 15 + 17 + … + 97 + 99 = 2470

7. Tích sau đúng hay sai (không làm tính)

a) 16×17× 18 = 4897

b) 27 × 28 × 29 = 21918

8. Tìm tổng, hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau đều lẻ và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau đều chẵn.

9. Tích các số tự nhiên liên tiếp từ 70 đến 90 tận cùng = mấy chữ số 0 giống nhau.

10. An có 3 mảnh giấy, An xé mỗi mảnh làm 3 mảnh rồi lại xé mỗi mảnh làm 3 mảnh nhỏ hơn nữa, liệu cuối cùng An có thu về được 60 mảnh không?

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây. 

>> Xem thêm: Bài 4 Bài Tập Lập Số Tự Nhiên – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận