Bài 44 – Rượu Etylic – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Tính chất vật lí

-Rượu etylic là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3°c, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hoà tan được nhiều chất: iot, benzen,…

-Số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp (rượu + nước) gọi là độ rượu.

2.Tính chất hóa học

a.Phản ứng cháy

Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi, tạo khí cacbonic và hơi nước.

hóa 9

b.Rượu etylic phản ứng với natri

Rượu etylic tác dụng được với natri giải phóng khí, đó là khí hiđro.

2CH– CH– OH + 2Na → 2CH– CH– ONa + H2

c.Phản ứng với axit axetic (Xem bài 45)

3.Ứng dụng

-Cao su tổng hợp.

-Rượu bia.

-Dược phẩm.

-Pha nước hoa.

4.Điều chế

Rượu etylic thường được điều chế theo hai cách:

hóa 9

II.GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. Trang 139 sách giáo khoa hóa học 9

Chọn phương án D: Rượu etylic phản ứng được với natri vì trong phân tử có nhóm -OH.

Bài 2. Trang 139 sách giáo khoa hóa học 9

Chất tác dụng được với Na là: CH3 – CH2 – OH

Phương trình hóa học:

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2↑

Bài 3. Trang 139 sách giáo khoa hóa học 9 hóa học 9

-Ống 1 đựng rượu etylic.

Ông 1 có phản ứng của rượu với Na:

Phương trình phản ứng:

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2

-Ống 2 đựng rượu 96°.

Ống 2 có phản ứng của rượu và nước với Na.

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2 ↑ 

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

-Ống 3 đựng nước.

Ống 3 có phản ứng của nước với Na.

2Na + 2H2O2 → 2NaOH + H2 t

Bài 4. Trang 139 sách giáo khoa hóa học 9

a.Giải thích ý nghĩa của các số trên.

Rượu 45° có nghĩa là trong 100 ml hỗn hợp rượu nước có 45mil rượu nguyên chất. Tương tự như vậy đối với rượu 18° và 12°.

b.Tính số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45°.

hóa 9

c.Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25° từ 500ml rượu 45°.

Áp dụng phương pháp đường chéo ta có:

hóa 9

Gọi V là thể tích nước có độ rượu là 0°, ta có tỷ lệ:

500/ V = 25/20 => V = 400 (ml)

Thể tích rượu bỏ qua hiệu ứng thể tích là 900ml = 0,9 (l)

Bài 5. Trang 139 sách giáo khoa hóa học 9

Số mol rượu = 9,2 / 46 = 0,2 (mol)

a.Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

C2H5OH   +   3O2    →    2CO2↑  +    3H2O

0,2mol          0,6mol         0,4mol

VCO2 = 0,4 x 22,4 = 8,96 (l)

b.Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn).

VO2= 0,6 x 22,4 = 13,44 (l) => Vkk = 13,44 x 5 = 67,2 (l)

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận