Bài 35 – Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Đặc điếm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

a.Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II.

b.Mạch cacbon

Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử (C) có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon gồm:

-Mạch thẳng (mạch không phân nhánh).

-Mạch nhánh.

-Mạch vòng.

Ví dụ:

Mạch thẳng butan (C4H10).

Mạch nhánh isobutan (C4H10).

Mạch vòng xiclobutan (C4H8).

c.Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử.

2.Công thức cấu tạo

-Định nghĩa: Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo.

-Ý nghĩa: Công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

II.GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. Trang 112 sách giáo khoa hóa học 9

-Công thức a sai hóa trị của cacbon và 0X1.

-Công thức b sai hóa trị của c và Cl.

-Công thức c sai ở hóa trị củaC và H.

-Các công thức đúng là:

hóa 9

 

 

Bài 2. Trang 112 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

 

Bài 3. Trang 112 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

hóa 9

 

Bài 4. Trang 112 sách giáo khoa hóa học 9

b và e biểu diễn cùng một chất.

a, c, d biểu diễn cùng một chất.

Bài 5. Trang 112 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận