Bài 3 – Đo thể tích chất lỏng – Bài tập Vật lý 6

Đang tải...

3.1. Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5l:

A. Bình 1000ml có vạch chia tới 10ml.

B. Bình 500ml có vạch chia tới 2ml.

C. Bình 100ml có vạch chia tới 1ml.

D. Bình 500ml có vạch chia tới 5ml.

3.2. Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ và ĐCNN là:

A. 100 cm^3 và 10 cm^3 .

B. 100 cm^3 và 5 cm^3 .

C. 100 cm^3 và 2 cm^3 .

D. 100 cm^3 và 1 cm^3 .

Bài 3 Đo thể tích chất lỏng

3.3. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở hình 3.2.

3.4. Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ  có ĐCNN 0,5 cm^3 . Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:

A. V = 20,2 cm^3

B. V = 20,50 cm^3

C. V = 20,5 cm^3

D. V = 20 cm^3 .

3.5. Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

Bài 3 Đo thể tích chất lỏng

Hãy cho biết độ chia nhỏ nhất của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. Biết rằng, trong phòng thí nghiệm chỉ có các bình chia độ  có ĐCNN là 0,1 cm^3 , 0,2cm^3 và 0,5cm^3 .

3.6. Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụng cụ đó thường được dùng ở đâu ?

3.7. Hãy dùng dụng cụ đo thể tích mà em có thể đo dung tích (sức chứa) của một đồ dùng đựng nước trong gia đình em.

3.8. Câu nào sau đây là đúng nhất ?

Nếu trên can nhựa chỉ thấy ghi 3 lít, thì có nghĩa là:

A. can chỉ nên dùng đựng tối đa 3 lít.

B. ĐCNN của can là 3 lít.

C. GHĐ của can là 3 lít.

D. Cả ba phương án A,B,C đều đúng.

3.9. Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng?

A. 36cm^3

B. 40cm^3

C. 35cm^3

D. 30cm^3

3.10. Đọc giá trị của thể tích nước chứa trong bình (H.3.4) theo cách nào sau đây là đúng?

A. Đặt mắt ngang theo mức a.

B. Đặt mắt ngang theo mức b.

C. Đặt mắt ngang theo mức nằm giữa a và b.

D. Lấy trung bình cộng của các giá trị đọc ngang theo mức a và mức b.

Bài 3 Đo thể tích chất lỏng

3.11. Ba bạn Bắc, Trung, Nam dùng các bình chia độ khác nhau để đo cùng một lượng chất lỏng. Kết quả đo được ghi đúng như sau:

Bạn Bắc: V = 63cm^3 ;

Bạn Trung: V = 62,7cm^3 ;

Bạn Nam: V = 62,5cm^3 .

Hãy xác định ĐCNN của các bình chia độ đã được dùng.

3.12. Người ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít.

a) Số ghi trên can có ý nghĩa gì?

b) Phải dùng ít nhất bao nhiêu can?

3.13*. Có ba chiếc can, can thứ nhất ghi 10 lít và chứa 10 lít nước, can thứ hai ghi 8 lít, can thứ ba ghi 5 lít. Làm thế nào để trong can thứ nhất chỉ còn 7 lít nước?

Đáp án bài tập khó.

3.13*. 

Đổ nước từ can 10 lít vào đầy can 8 lít. Trong can 10 lít, còn lại 2 lít nước. Đổ nước từ can 8 lít vào đầy can 5 lít. Trong can 8 lít còn lại 3 lít nước. Đổ nước trong can 5 lít vào can 10 lít. Trong can 10 lít có: 2 lít + 5 lít = 7 lít.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận