Bài 26 Qui Luật Dãy Số (Dãy Số Cách Đều Nhau) – Toán 4

Đang tải...

Trong bài này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tất tần tật qui luật của dãy số cách đều nhau, nhằm giúp làm các bài toán tính tổng, tìm số, tìm x nhanh hơn.

BÀI 26. QUI LUẬT DÃY SỐ

(Dãy số cách đều nhau)

Bài học:

Số đơn vị của 1 khoảng cách = Hiệu 2 số kề liền nhau (từ nhận xét rút ra qui luật)

Số số hạng = Hiệu 2 số đầu và cuối chia cho số đơn vị của 1 khoảng cách rồi cộng 1 (Hiệu 2 số đầu và cuối: Số đơn vị của 1 khoảng cách để tìm số khoảng cách. Số khoảng cách + 1 = Số số hạng).

Số cuối = Số đầu + Số đơn vị 1 khoảng cách × Số khoảng cách

(Nếu dãy số giảm dần thì lấy số đầu trừ đi. Biết số số hạng thì Số khoảng cách = Số số hạng – 1).

Tổng = (Số đầu + Số cuối) × Số số hạng : 2

Qua 2 nhận xét tìm tổng rồi viết thành lời.

Cứ 2 số cách đều 2 đầu dãy số làm thành 1 cặp có tổng = nhau và bằng…

Chú ý: Các kết luận này chỉ áp dụng với dãy số cách đều nhau. 

Bài tập:

1. Cho dãy số: 1, 4, 7, 10, 97, 100

a) Dãy số có bao nhiêu số?

b) Tính tổng dãy số bằng cách nhanh nhất.

2. Cho dãy số: 3, 10, 17, 94, 101

a) Nếu viết tiếp thì số 200 có thuộc dãy số không? Vì sao?

b) Nếu viết tiếp thì số thứ 50 của dãy số là số nào?

c) Tính tổng của dãy số trên?

Tính giá trị các biểu thức sau:

3. 2 + 5 + 8 +… + 95 + 98

4. 5 + 10 + 15 + … + 495

5. 1 + 5 + 9 + … (50 số)

6. 3 + 10 + 17 + …+ 150 + 157 – 840

Tìm x:

7. (x + 1) + (x + 6) + (x + 11) + … + (x + 106) = 1199

8. (1 + 3 + 7 + 15 + … + 255) : x = 2

9. 100 + 97 + 94 + … Biết số cuối là số nhỏ nhất khác 1 chia 3 dư 1

10. Tính tổng của tất cả các số có 3 chữ số.

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây. 

>> Xem thêm: Chương IV Bài 25 Qui Luật Dãy Số – Chương Trình Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận