Bài 2 – Lipit – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Đang tải...

Bài 2. Lipit

2.1 Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh.

B. Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

C. Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

D. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

2.2. Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây ?

A. Không tan trong nước, nặng hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

B. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

C. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

D. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

2.3 Khi thuỷ phân chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn kém nhau 1,817 lần và glixerol. Trong phân tử X có

A. 3 gốc C17H35                        C. 2 gốc C15H31COO.

B. 2 gốc C17H35                         D. 3 gốc C15H31COO.

2.4 Cho một lượng tristearin (triglixerit của axit stearic với glixerol) vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt đựng một lượng dư dung dịch NaOH, thấy chất trong cốc tách thành hai lớp ; đun sôi hỗn hợp và đồng thời khuấy đều đến khi thu được chất lỏng đồng nhất ; để nguội hỗn hợp và thêm vào một ít muối ăn rồi khuấy cho tan hết thấy hỗn hợp tách thành hai lớp : phía trên là chất rắn màu trắng, dưới là chất lỏng.

Hãy giải thích quá trình thí nghiệm trên bằng phương trình hoá học.

2.5 Đun sôi 8,9 g triglixerit X là chất rắn trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m g muối của axit béo X.

Tính m và tìm công thức cấu tạo của X.

2.6 Đun sôi a g một triglixerit X với dung dịch kali hiđroxit (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic (C17H33COOH) và 3,18 g muối của axit linoleic (C17H31COOH).

a) Tìm công thức cấu tạo có thể có của triglixerit trên.

b) Tính a.

Xem Đáp án Bài 2 – Lipit – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận