Bài 12 – Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ được minh họa bằng những phản ứng hóa học.

1.MgO + H2SO4 →MgSO4 + H2O

2.CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

3. K2O + H2O → 2KOH

hóa 9

5.SO2 + H2O → H2SO3

6.Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

7.CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

8.AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

9.H2SO+ ZnO → ZnSO4 + H2O

II.GIẢI BÀI TẬP

Giải Bài 1. Trang 41 sách giáo khoa hóa học 9

-Chọn phương án b: Dung dịch HCl.

-Bởi vì khi xảy ra phản ứng với muối cacbonat có hiện tượng sủi bọt khí, còn với muối sunfat thì không.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

Giải bài 2. Trang 41 sách giáo khoa hóa học 9

a.hóa 9b.Viết các phương trình hóa học.

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO→ BaSO4 ↓ + 2H2O

Giải Bài 3. Trang 41 sách giáo khoa hóa học 9

a.

(1) 2FeCl3 + 3H2SO4 → Fe2(S04)3 + 6HCl ↑

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH→ 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4→ Fe2(S04)3 + 6H20

(5) 2Fe(OH)3 →Fe2O3 + 3H20

(6)Fe203 + 3H2SO4 Fe2(S04)3 + 3H20

b.

hóa 9

Giải Bài 4. Trang 41 sách giáo khoá hóa học 9

a.

hóa 9

b.Các phương trình hóa học.

hóa 9

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận