Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Chương II – Sách Bài tập Hóa học 10

Đang tải...

Bài 10 Chương II

10.1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm

A. IIIA.

B. VA.

C. VIIA.

D. IA.

10.2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm

A. IA.

B. IIA.

C. VIIA.

D. VA.

10.3. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (không kể nguyên tố franxi, không bền) thì

a) nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là

A. hiđro (H).

B. beri (Be),

C. xesi (Cs).

D. photpho (P).

b) nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. flo (F). 

B. brom (Br).

C. photpho (P).

D. iot (I).

10.4. Cho 0,64 g hỗn hợp hai kim loại X, Y (cùng thuộc nhóm IIA) và ở hai chu kì kế tiếp, tác dụng với dung dịch HC1 dư, thu được 448 ml khí H_2 (đktc). Hai kim loại là

A. canxi và magie. 

B. magie và beri.

C. canxi và beri.

D. canxi và kali.

10.5. Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

a) Hãy cho biết số proton, số electron trong một nguyên tử X.

b) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.

c) Nguyên tử X có mấy lớp electron và bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ?

10.6. Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2 .

a) Hãy cho biết số proton có trong nguyên tử, số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

b) Hãy cho biết số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng.

c) Nguyên tố X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ?

10.7.

a) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trước : natri (Na), Z = 11, và nguyên tố đứng sau : nhôm (Al), Z = 13,

b) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trên (trong cùng một nhóm) : beri (Be), Z = 4, và nguyên tố đứng dưới : canxi (Ca), Z = 20.

10.8. Nguyên tố X hoá hợp với H cho hợp chất XH_4 . Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng.

a) Tính số khối của X (coi số khối trùng với nguyên tử khối).

b) X là nguyên tố nào ?

10.9. Nguyên tố X có hoá trị cao nhất trong oxit là a và hoá trị trong hợp chất khí với hiđro là b. Nêu mối quan hệ giữa a và b.

10.10. Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức là R_2O_5 (A). Trong hợp chất với hiđro (B), R chiếm 82,35% về khối lượng. Xác định nguyên tố R và các công thức A, B.

10.11. Nguyên tố Y thuộc nhóm VIA, oxit cao nhất của Y là A, hợp chất khí của Y với hiđro là B. Tỉ khối của B so với A là 0,425. Tìm Y, A, B.

10.12. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là [Ne] 3s^23p^1 Cho biết vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn. X là kim loại, phi kim hay khí hiếm ?

⇒ Xem thêm Đáp án Bài 10 tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận