Bài 1 – Tính chất hóa học của Oxit – Khái quát về sự phân loại Oxit – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Tính chất hóa học

a.Oxit bazơ

-Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ tương ứng (kiềm). Oxit bazơ + nước → dung dịch bazơ (kiềm)

Ví dụ: CaO + H20 → Ca(OH)2

-Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

Oxit bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ: CuO + 2HCl → CuCl2 + H20

-Tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

Oxit bazơ + oxit axit → muối

Ví dụ: 

BaO + CO2 → BaCO3

b.Oxit axit

-Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

Oxit axit + nước → dung dịch axit

Ví dụ: 

N2O+ H2O → 2HNO3

-Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Oxit axit + bazơ → muối + nước

Ví dụ: 

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

-Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.

Oxit bazơ + oxit axit →muối

Ví dụ:

CO2 + CuO + CuCO3

2.Phân loại

Các loại oxit

-Công thức tổng quát của oxit: RxOy (R có thể là kim loại hoặc phi kim).

Có 4 loại:

+ Oxit bazơ:

CuO , MgO , FexOy , BaO , Na2O ,ZnO,..

+ Oxit axit:

CO2 , SO2 , SO3 , P2O5 , NO2, …

+ Oxit lưỡng tính: 

Al2O, ZnO

+ Oxit trung tính: 

CO, NO

-Dấu hiệu nhận biết:

+ Oxit của kim loại: Thuộc oxit bazơ là chủ yếu, một số ít thuộc oxit lưỡng tính (trong chương trình Trung học cơ sở ta chỉ học 2 oxit: AI2O3, ZnO).

+ Oxit của phi kim: Thuộc oxit axit là chủ yếu, một số ít thuộc oxit trung tính (trong chương trình Trung học cơ sở ta chỉ học 2 oxit: CO, NO).

3.So sánh tính chất của oxit bazơ và oxit axit Oxit Bazơ

-Tác dụng với nước.

-Tác dụng với axit.

-Tác dụng với oxit axit.

Oxit axit

-Tác dụng với nước.

-Tác dụng với bazơ.

-Tác dụng với oxit bazơ.

II.GIẢI BÀI TẬP

Giải bài 1. Trang 6 sách giáo khoa hóa học 9

a.Các oxit tác dụng với nước: CAO , SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO+ H2O → H2SO4

b.Các oxit tác dụng với axit clohiđric: CaO, Fe2O3

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c.Oxit tác dụng với Natri hiđroxit: SO3

SO3 + 2NaOH → Na2SO+ H2O

Giải bài 2. Trang 6 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

Lấy tổng hợp các trường hợp có thể phản ứng chia 2 ta có 4 cặp chất có thể tác dụng được với nhau.

Giải bài 3. Trang 6 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

Giải bài 4. Trang 6 sách giáo khoa hóa học 9

a.Oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

          SO2 + H2O → H2SO3

b.Oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ

         Na2O + H2O → 2NaOH

c.Oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

         CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d.Oxit tác dụng với dung dịch axit bazơ tạo thành muối và nước

        CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

e.Oxit tác dụng với cacbon  đioxit tạo thành muối

         CaO + CO2 → CaCO3

Giải bài 5. Trang 6 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

Cách làm như sau:

hóa 9

Giải bài 6. Trang 6 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận