54 Bài toán tự luận lớp 3

Đang tải...

54 Bài toán tự luận lớp 3

Bài số 1. Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục , chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị .

Bài số 2. Ngày 6 tháng 7 là thứ ba .

Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy ?

Đang tải...

Bài số 3. Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi , hai năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu .

Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu tuổi , ông bao nhiêu tuổi .

Bài số 4. Năm nay mẹ 30 tuổi , hơn con 26 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài số 5. Có 62 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 m . Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy m vải?

Bài số 6. Hãy cắt một hình vuông thành 3 mảnh và ghép thành một hình tam giác.

Bài số 7. Có hai chuồng lợn, mỗi chuồng có 12 con. Người ta chuyển 4 con lợn từ chuồng thứ nhất sang chuồng thứ hai. Hỏi khi đó số lợn ở chuồng thứ nhất bằng một phần mấy số lợn ở chuồng thứ hai?

Bài số 8. Năm nay mẹ 30 tuổi , gấp 5 lần tuổi con.Hỏi sau mấy năm nữa tuổi con sẽ bằng 1/4  tuổi mẹ ?

Bài số 9. Một đoàn khách du lịch có 35 người đi thăm quan chùa Hương bằng xe ô tô. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu xe ôtô để chở hết số khách đó . Biết rằng mỗi xe chỉ chở được 7 người ( kể cả người lái xe).

Bài số 10. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài120m. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài

a.Tính chu vi thửa ruộng đó.

b. Dọc theo chiều dài người ta chia thửa ruộng đó thành 2 phần , một phần là hình vuông có cạnh bằng chiều rộng thửa ruộng, phần còn lại là một hình chữ nhật. Tính chu vi phần còn lại của thửa ruộng đó.

Bài số 11. Một bể có thể chứa đầy được 1800 lít nước. Có 2 vòi nước chảy vào bể . Vòi thứ nhất chảy 10 phút được 40 lít nước , vòi thứ hai chảy 6 phút được 30 lít nước. Hỏi khi bể cạn, cả hai vòi chảy trong bao lâu thì đầy bể?( Biết rằng trong quá trình 2 vòi chảy đều không có sự cố gì.)

Bài số 12. Có 10 bao gạo , nếu lấy ra ở mỗi bao 5 kg thì số gạo lấy ra bằng số gạo của 2 bao nguyên . Hỏi tất cả có bao nhiêu kg gạo ?

Bài số 13. Có 10 con chim đậu trên lưng một đàn trâu. Nếu có thêm 6 con trâu nữa thì số trâu bằng số chim .

a, Tìm số trâu.

b, Có tất cả bao nhiêu chân chim và chân trâu?

Bài số 14. Lớp 3 A có 32 học sinh xếp vừa đủ ngồi vào 8 bàn học . Hỏi lớp 3B có 31 học sinh thì cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

Bài số 15. Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm và chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài số 16. Có 6 h/s mua quà sinh nhật để tặng bạn. Họ đưa cô bán hàng 50 000 đồng và nhận số tiền trả lại là 8 000 đồng. Nếu chia đều số tiền mua quà sinh nhật cho 6 người thì mỗi người phải trả bao nhiêu tiền?

Bài số 17. Lan chia 56 viên kẹo cho Hồng và Huệ. Mỗi lần Lan chia cho Hồng 4 viên lại chia cho Huệ 3 viên. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu viên kẹo?

Bài số 18. Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng nửa chiều dài.

Bài số 19. Hai thùng có 58 lít dầu , nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

Bài số 20. Bác An cưa một thanh sắt thành các đoạn bằng nhau , mỗi đoạn 2m . Bác cưa 4 lần . Hỏi thanh sắt dài mấy mét?

Bài số 21. Hồng hỏi Lan “ bây giờ là mấy giờ ?” Lan trả lời : “ Thời gian từ 12 giờ trưa đến bây giờ bằng 1/3 thời gian từ bây giờ đến hết ngày”. Vậy bây giờ là mấy giờ?

Bài số 22. Cho dãy số : 0, 7 , 14 ,…., ….. ,…..

Nêu qui luật viết các số trong dãy và viết thêm 3 số hạng tiếp theo của dãy.

Bài số 23. Cửa hàng bán được 227 kg gạo nếp và gạo tẻ. Nếu cửa hàng bán thêm 13 kg gạo tẻ thì số gạo tẻ gấp đôi số gạo nếp. Tính số gạo tẻ , số gạo nếp cửa hàng bán được .

Bài số 24. Có 2 thùng dầu , thùng thứ nhất đựng 42 lít . Nếu lấy 1/7 số dầu ở thùng thứ nhất và 1/8 số dầu ở thùng thứ hai thì được 12 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài số 25. Hai túi có số bi bằng nhau , nếu lấy 10 viên bi ở túi thứ nhất bỏ sang túi thứ hai thì lúc đó số bi ở túi hai gấp 3 lần số bi ở túi một. Hỏi lúc đầu mỗi túi có bao nhiêu viên bi?

Bài số 26. Tìm một số, biết rằng nếu giảm số đó đi 3 lần rồi lại giảm tiếp đi 5 lần thì được số mới bằng 1/2 số nhỏ nhất có 2 chữ số.

Bài số 27. Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật .Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài số 28. Hồng nghĩ ra một số biết rằng 1/3 số hồng nghĩ gấp 3 lần lên rồi lấy 1/5 kết quả thì được 12. Hỏi Hồng nghĩ số nào?

Bài số 29. Tuổi Tí bằng 1/6 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi bố . Bố hơn mẹ 5 tuổi .Tìm tuổi của mỗi người?

Bài số 30. Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m . Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .

Bài số 31. Lớp 3A có 30 học sinh. Biết một nửa số học sinh nam bằng 1/3 số học sinh nữ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài số 32. Tính kết quả bằng cách hợp lý :

a/ 25 x 18 x 4 x 2

b/ 6 x 28 + 72 x 6

c/ 7 x 4 + 13 x 5 + 20

Bài số 33. Cho trước một số , An lấy số đó nhân với 5; Bình lấy số đó nhân với 8, kết quả của An kém kết quả của Bình là 1467 đơn vị . Hỏi số cho trước là số nào?

Bài số 34. Một phòng học có 2 dãy ghế. Dãy thứ nhất có 9 hàng ghế. Dãy thứ hai có 7 hàng ghế. Mỗi hàng có 9 cái ghế . Hỏi dãy thứ nhất nhiều hơn dãy thứ 2 mấy ghế.

Bài số 35. Hai ngăn sách có tất cả 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số sách ở 2 ngăn bằng nhau. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài số 36. Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của lan và Huệ là 12 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của Lan và Huệ bằng tuổi mẹ?

Bài số 37. Lớp học có 40 HS. Biết rằng 1/3 số học sinh nam bằng 1/5 số học sinh nữ. hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

Bài số 38. Tính nhanh:

a) 178 + 284 + 370 – 84 – 78 – 70

b) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ……..+ 38 + 40

Bài số 39. Tìm x:

a) x x 8 + 25 = 81

b) 72 – x : 4 = 16

c) 678 – x – 67 = 478

Bài số 40. Lớp 3A có 30 học sinh xếp vừa đủ ngồi vào 10 bàn học . Hỏi lớp 3B có 31 học sinh thì cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

Bài số 41. Bao thứ nhất có 42 kg gạo, bao thứ hai có số gạo gấp đôi bao thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ nhất bao nghiêu kilôgam gạo để hai bao có số gạo bằng nhau

Bài số 42. Tìm hai số lẻ có tổng bằng số bé nhất có 4 chữ số, biết rằng giữa chúng có 4 số lẻ.

Bài số 43. Hiện nay tổng số tuổi của mẹ và Lan là 30 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng nếu gấp tuổi Lan lên 3 lần thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi.

Bài số 44. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 1dm5cm, và có chiều dài hơn chiều rộng 10cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài số 45. Tính số học sinh của lớp 3A, 3B, 3C. Biết rằng tổng số học sinh của lớp 3A, và 3B có 58 em. Lớp 3B và 3C có 53 em. Lớp 3C và 3A có 55 em.

Bài số 46. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh dài 30cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó biết rằng chiều rộng kém chiều dài 40cm.

Bài số 47. Hiện nay mẹ 36 tuổi, gấp 3 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.

Bài số 48. Lấy ba chữ số 5,2,1 là chữ số hàng chục và lấy hai chữ số 4,6 làm chữ số hàng đơn vị. Hởi có bao nhiêu số như vậy?

Bài số 49. Tìm chi vi cua hình tứ giác ABCD, Biết cạnh AB=16cm, BC =10cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC

Bài số 50. An, Bình, Hòa được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu an cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hòa 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vỡ?

Bài số 51. Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng gấp đôi thì lúc đó  anh gấp mấy lần tuổi em?

Bài số 52. Trong một phép chia có dư, lấy số bị chia trừ đi tích của số chia và số thương thì được 5 đơn vị. Tìm số dư trong phép chia đó?

Bài số 53. Khối lớp 3 của trường Đoàn kết gồm ba lớp: 3A,3B,3C. Số học sinh của cả khối nhiều hơn số học sinh của 3C là 80 bạn. Lớp  3B có ít hơn lớp 3A là 2 bạn.Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

Bài số 54. Trong 1 tuần có 8 bạn sinh nhật. Có thể nói chắc chắn có 2 bạn có cùng ngày sinh được không? Vì sao?

Đang tải...

Related Posts

Bình luận