A closer look 1 – Unit 1 My new School trang 8 Sách Giáo Khoa tiếng anh 6 mới

Đang tải...

Unit 1 : My new School

                 A closer look 1

 

I.Objectives:

By the end of this lesson, students can pronounce correctly the sounds in isolation and in context.

Language content:

II.Vocabulary: the subjects in the school.

Structures:

+ The present simple.

+ The combinations: to study, to have, to do, to play + Noun.

Bài 1. Listen and repeat the words (Nghe và nhắc lại các từ)

Click tại đây để nghe:

 

physics (môn vật lý)

English (Tiếng anh)

history (lịch sử)

homework (bài tập về nhà)

judo (võ judo)

school lunch (Bữa trưa tại trường)

exercise (Bài thể dục)

vocabulary (từ vựng)

football (bóng đá)

lessons (tiết học)

music (âm nhạc)

science (khoa học)

Bài 2. Work in pairs. Put the words in 1 into groups (Làm việc theo nhóm. Xếp các từ ở phần 1 vào các nhóm)

play: football, music

do: homework, judo, exercise

have: school lunch, lessons

study: physics, English, history, vocabulary, science

Bài 3. Put one of these words in each blank (Điền một trong những từ sau vào mỗi chỗ trống)

1.homework

do homework: làm bài tập về nhà

2.football

play football: chơi bóng đá

3.lessons

All the lessons at my new school are interesting: Tất cả các tiết học ở trường mới của tớ đều thú vị

4.judo

do judo: tập luyện võ judo

5.science

I study maths, English and Science on Mondays:

Tớ học toán, tiếng anh và khoa học vào các ngày thứ 2

Bài 4.Write sentences about yourself using the combinations above (Viết một số câu về bản thân, sử dụng những kết hợp ở trên)

Các em viết những câu nói về bản thân mình vào vở. Các em có thể nói năm học này các em sẽ học bao nhiêu môn, những môn đó là môn gì, môn nào em thích học,…

This school year, I have 7 subjects: maths, English, physics, history, science and judo. I really like English and study English very well. I have English lessons on Tuesday and Friday. I also like judo because I feel very healthy when I do judo.

Bài 5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /əʊ/ and /ʌ/.(Nghe và nhắc lại. Chú ý phần phát âm /əʊ/ và /ʌ/ )

Click tại đây để nghe:

 

1./əʊ/:   judo    going     homework     open

2./ʌ/:  brother Monday mother month

Bài 6. Listen to the words and put them into two groups (Nghe các từ sau và sắp xếp chúng thành 2 nhóm)

Click tại đây để nghe:

âm /əʊ/: rode, don’t, hope, homework, post

âm /ʌ/: some, Monday, month, come, one

Bài 7.  Listen and repeat. Underline the sounds /əʊ/ and /ʌ/you hear (Nghe và nhắc lại. Gạch chân những phát âm /əʊ/ và /ʌ/)

Click tại đây để nghe:

They are going to open a new library.

I’m coming home from school.

His brother eats lunch in the school canteen.

The new school year starts next month.

My brother is doing his homework.

He goes to the judo club every Sunday.

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận